cu fata curatã

cu fata curatã (locutiuni si expresii)

Definitie = cu fata curatã sau cu obraz curat, nepãtat, nevinovat, integru, cinstit: fuge …la sfânta duminecã scãpând cu obraz curat.CR.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>